ZaangaŻowanie SpoŁeczne

Firma Rathdowney od ośmiu lat realizuje program kontaktów ze społecznościami lokalnymi i interesariuszami w celu zapewnienia, że władze lokalne, właściciele gruntów i zainteresowane osoby są informowane o działaniach firmy i mogą zarówno wpływać na przebieg Projektu Olza, jak i odnosić korzyści z jego realizacji.

Działania podejmowane przez firmę Rathdowney w zakresie kontaktów ze społecznościami lokalnymi i zaangażowania społeczeństwa obejmowały:

 • wizyty na terenie projektu;
 • spotkania publiczne;
 • dni otwarte;
 • wspólne sesje informacyjne z udziałem przedstawicieli społeczności lokalnych;
 • bezpośrednie kontakty z prywatnymi właścicielami posesji;
 • udział i sponsorowanie imprez lokalnych;
 • spotkania i prezentacje w małych grupach;
 • kontakty „od drzwi do drzwi”;
 • otwarcie gminnego biura informacyjnego;
 • utrzymywanie strony internetowej Projektu Olza;
 • wydawanie broszur i ulotek informacyjnych;
 • kampania informacyjna w gazetach lokalnych.


Projekt Olza sponsorem drużyny piłkarskiej Warta Zawiercie.


Wizyty studyjne do przedstawicieli władz lokalnych.


Dni Otwarte w ramach Projektu Olza.


Personel zaangażowany w Projekt Olza na spotkaniu z lokalnymi właścicielami gruntów.

Łącznie, firma Rathdowney przeprowadziła ponad 2000 spotkań z lokalnymi właścicielami gruntów, interesariuszami projektu oraz władzami na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

W ciągu ostatnich ośmiu lat firma Rathdowney wspierała ponad 500 programów i inicjatyw lokalnych w obszarach zdrowia i kultury, edukacji oraz sportu.

Celem programu kontaktów ze społecznościami lokalnymi i władzami, prowadzonego przez firmę Rathdowney jest:

 • zapewnienie, że przedstawiciele społeczności lokalnej, właściciele terenów i władze są informowane o działaniach firmy Rathdowney związanych z projektem;
 • edukowanie zainteresowanych stron na szczeblu lokalnym na temat nowoczesnej technologii prowadzenia podziemnych działań wydobywczych i inżynieryjnych oraz na temat metod łagodzenia skutków środowiskowych;
 • lepsze zrozumienie priorytetów i obaw zainteresowanych stron na szczeblu lokalnym tak, aby można je skutecznie uwzględnić na etapie projektowania i dalszych prac;
 • przekazywanie zainteresowanym stronom aktualnych informacji o postępie prac w ramach Projektu Olza, a także o przyszłych możliwościach zaangażowania szerszego grona mieszkańców;
 • wspieranie programów i inicjatyw lokalnych, a także zapewnienie, że z Projektu Olza skorzysta społeczność lokalna na każdym jego etapie.