Zaangażowanie społeczne

Cały zespł Projektu OLZA zdaje sobie sprawę, jak ważne jest bycie odpowiedzialnym członkiem i partnerem społeczności zamieszkującej tereny objęte koncesjami. Jednocześnie staramy się wnosić swj istotny wkład w ich dobre funkcjonowanie. W tym celu, niezbędne jest zrozumienie interesw społeczności lokalnych oraz aspiracji społecznych i ekonomicznych obywateli. Z zaangażowaniem wysłuchamy wątpliwości mieszkańcw i bezzwłocznie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące Projektu OLZA.

Rathdowney Polska dołoży wszelkich starań, aby utrzymać otwartą, obustronną komunikację ze społecznościami lokalnymi, właścicielami działek, władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi oraz wszystkimi zainteresowanymi stronami. Już we wczesnej fazie projektu, podczas trwania procedury przyznawania koncesji, firma dostrzegła potrzebę konsultacji z kluczowymi interesariuszami i aktywnie uczestniczyła w rozmowach z władzami lokalnymi. Firma stworzyła także zespł osb odpowiedzialnych za dobre relacje ze społecznościami lokalnymi. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie dostępu wszystkim zainteresowanym do informacji o planach firmy i jej działaniach. Zawsze staramy się pomc w uzyskaniu odpowiedzi na pojawiające się pytania i ewentualne obawy ze strony naszych partnerw.

W związku z powyższym zaplanowaliśmy podjęcie dodatkowych działań, zmierzających do zaprezentowania firmy Rathdowney Polska i Projektu OLZA kluczowym interesariuszom. Działania mają na celu omwienie polityki firmy, objaśnienie znaczenia zaangażowania w odpowiedzialne zagospodarowywanie surowcw mineralnych oraz wyjaśnienie zasad zrwnoważonego rozwoju. Przedstawiciele firmy omwią także przebieg przyszłych poszukiwań na obszarach objętych koncesjami. Cele naszego programu partnerskiej wspłpracy są następujące:
  • Identyfikacja i zrozumienie potrzeb oraz oczekiwań wszystkich stron zaangażowanych w projekt;

  • Nawiązanie i budowanie pozytywnych relacji z naszymi partnerami;

  • Zapewnienie szerokiego dostępu do wyważonych i dokładnych informacji na temat naszych działań.