Pytania Odpowiedzi

PRACE WIERTNICZE

Koncesje na poszukiwania przyznane Rathdowney przez Ministra Środowiska obejmują ponad 1000 planowanych otworw wiertniczych. Dlaczego RTH ubiega się o zwiększenie zakresu prac o dalsze kilkaset otworw, skoro zatwierdzone otwory nie zostały wykonane? Dlaczego planujecie taką dużą liczbę otworw? Czy planujecie wiercenie wszystkich otworw przyznanych w koncesji?

Poszukiwawcze i rozpoznawcze prace wiertnicze wymagają koncesji przyznanej przez Ministra Środowiska. Prawo Geologiczne i Grnicze wymaga, aby projekt robt geologicznych przedstawiony w załączniku do wniosku o koncesję zawierał informacje dotyczącej dokładnej lokalizacji planowanych otworw (wspłrzędne GPS). Oznacza to, że przed rozpoczęciem poszukiwań, ktre stanowią proces ustalania granic złoża, wymagane jest przedstawienie dokładnej lokalizacji prac wiertniczych. Jest to duże wyzwanie, ponieważ kierunek prac wiertniczych jest ustalany na podstawie wynikw wstępnych uzyskanych po wykonaniu sekwencji otworw.
Należy wspomnieć, że jakiekolwiek zmiany w koncesji, na przykład, dodanie nowych planowanych otworw, wymaga przeprowadzenia czasochłonnej procedury zmiany koncesji (ok. 7-8 miesięcy).
Dlatego dla uzyskania elastyczności prowadzenia prac w ramach dynamicznego procesu poszukiwawczego i rozpoznawczego wnioskujemy o znaczną ilość otworw. W praktyce tylko część planowanych otworw jest wiercona. W ciągu 20 miesięcy, Rathdowney wykonała 225 otworw wiertniczych, w tym 68 na obszarze koncesji "Rokitno" (gmina Łazy i Ogrodzieniec), 155 na obszarze koncesji "Zawiercie" (gmina Zawiercie, Poręba, Łaz i Ogrodzieniec) oraz 2 na obszarze koncesji "Chechło" (gmina Klucze), z ponad 1000 otworw ujętych w koncesjach przyznanych przez Ministra Środowiska.

Ile wierceń Rathdowney przewiduje wykonać w 2013 r. i gdzie?

Z początkiem 2013 roku zakończyliśmy wstępny etap wierceń. Obecnie dokonywana jest analiza danych pozyskanych w trakcie dotychczasowych badań geologicznych. Odchodzimy od wierceń poszukiwawczych i idziemy w stronę analiz koniecznych do ustalenia, w jaki sposb można najlepiej zaplanować nowoczesną, niezagrażającą środowisku i społecznie odpowiedzialną kopalnię w tym regionie.
W 2013 roku będziemy koncentrować się na badaniach środowiskowych i pracach koncepcyjnych. Ewentualne wiercenia konieczne do przeprowadzenia w 2013 roku będą wiązały się właśnie z tymi pracami . Jeszcze nie wiemy, czy i gdzie dokładnie wykonywane będą wiercenia, ani nie jest znana liczba otworw. Możemy jedynie powiedzieć, że ewentualne wiercenia będą mniej intensywne niż te wykonane do dnia dzisiejszego.
Aby wesprzeć nasz program wierceń na 2013 rok, w lutym złożyliśmy wniosek do Ministra Środowiska o rozszerzenie zakresu koncesji nr 34/2010/p (koncesja Zawiercie)o dodatkowe otwory.

Jakie zakłcenia (hałas, transport za pomocą ciężkich pojazdw, itp.) są związane z wierceniami?

Przede wszystkim Rathdowney prowadzi swoje prace zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Dodatkowo Rathdowney bardzo poważnie traktuje swoje zobowiązania związane z odpowiedzialnymi badaniami geologicznymi, zarwno z perspektywy społecznej jak i środowiskowej. Poświęcamy dużo uwagi na wykonywanie wszystkich prac w sposb przyjazny dla społeczności lokalnych i środowiska, z poszanowaniem praw mieszkańcw do spokojnego i bezpiecznego życia, a także szanując ich prawa własności do nieruchomości zlokalizowanych w obszarze, na ktrym prowadzone są badania. Posiadamy politykę minimalizowania wszelkich możliwych zakłceń. Ewentualne uciążliwości są minimalne, czasowe i bardzo lokalne.
Wszystkie prace są regularnie monitorowane w odniesieniu do ewentualnych uciążliwości dotyczących społeczności lokalnych i środowiska. Harmonogram prac jest dostosowywany do oczekiwań mieszkańcw.
Warto zaznaczyć, że Rathdowney prowadzi prace wyłącznie na działkach należących do osb, ktre wyraziły na to pisemną zgodę. Rwnież drogi dojazdowe, jeżeli nie są publiczne, są uzgadniane z właścicielami nieruchomości. Uwzględniając potencjalne niedogodności związane z wykonywanymi pracami badawczymi, Rathdowney uiszcza opłaty na rzecz wszystkich właścicieli poszczeglnych posesji za udzielenie tymczasowego najmu.
Oprcz wymienionych płatności, Rathdowney jest zobowiązana do pokrycia kosztw przywrcenia działki do poprzedniego stanu oraz do naprawy możliwych zniszczeń spowodowanych w wyniku prowadzonych prac geologicznych.
Do tej pory standardy rekultywacji miejsca wierceń oraz prowadzenia prac ziemnych stosowane przez Rathdowney były zawsze dobrze przyjmowane i doceniane przez właścicieli działek, na ktrych prowadziliśmy nasze prace.

Jaki jest wpływ prac wiertniczych na wody podziemne? Czy mogą one spowodować zanieczyszczenie? Czy mogą one spowodować obniżenie poziomu wd podziemnych?

Prace wiertnicze prowadzone przez Rathdowney Polska zostały tak zaprojektowane, aby nie powodować wpływu na środowisko.
Rathdowney Polska wykonuje prace poszukiwawcze i rozpoznawcze z zastosowaniem prawa polskiego (i unijnego) oraz zgodnie z międzynarodowymi "Zasadami odpowiedzialnego zarządzania surowcami mineralnymi", zobowiązując się do prowadzenia swojej działalności w bezpieczny sposb dla środowiska i odpowiedzialny społecznie.
Projekt jest wspierany przez międzynarodowych specjalistw w wielu dziedzinach, obejmujących hydrogeologię i ochronę środowiska. Zespł ekspertw opracował techniczne sposoby izolowania warstw wodonośnych w celu zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniem oraz przemieszczaniem się wd. Aspekty techniczne, w tym ochrony środowiska zostały opisane w Projekcie prac geologicznych, ktry został dołączony do wniosku o koncesję przyznaną przez Ministra Środowiska. Szczegły techniczne, tj. szczegłowa metoda izolowania poziomw wodonośnych, podobnie jak informacje dotyczące innych aspektw środowiskowych, są ujęte w planach ruchu zakładu, zatwierdzanych przez Wojewdzki Urząd Grniczy po opinii właściwych wjtw lub burmistrzw. Wszystkie praktyki odnoszące się do ochrony środowiska stosowane przez Rathdowney Polska zostały zatwierdzone przez władze na szczeblu lokalnym i krajowym, oraz podlegają ciągłemu nadzorowi.
Warto podkreślić, że na mocy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. "o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko" (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227, z pźniejszymi zmianami) oraz postanowień Zarządzenia Rady Ministrw z 9 listopada 2004 "w sprawie określenia rodzajw przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegłowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko" (Dz. U. nr 257, poz. 2573, z pźniejszymi zmianami), prace wykonywane przez Rathdowney Polska nie stanowią projektu, ktry może znacząco wpłynąć na środowisko lub dla ktrego może być wymagane zobowiązanie do przygotowania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Jakie są podstawy prawne wejścia na każdą działkę? Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby zdobyć dostęp do danej działki?

Rathdowney prowadzi prace wiertnicze wyłącznie na działkach należących do osb, ktre osobiście wyrażają zgodę na prowadzenie takich prac.
Przede wszystkim, na etapie rozważania wniosku o przyznanie koncesji Ministerstwo Środowiska informuje wszystkie zainteresowane strony, obejmujące rwnież wszystkie osoby prywatne, na nieruchomości ktrych spodziewane jest prowadzenie działań (zarwno prac wiertniczych jak i badań geofizycznych), dając w ten sposb możliwość wyrażenia komentarzy lub sprzeciwu.
Ponadto Rathdowney Polska prowadzi swoją działalność tylko i wyłącznie za zgodą właścicieli. Zanim zespoły robotnikw wejdą na daną posesję, podpisywana jest umowa z właścicielem działki oraz spisywany jest protokł wejścia na daną nieruchomość. Podlega on przeglądowi przez Wojewdzki Urząd Grniczy na etapie wydawania zgody oraz przez odpowiedniego wjta lub burmistrza na etapie formułowania opinii dotyczących planw ruchu, w ktrych konieczne jest podanie listy właścicieli, ktrzy wyrazili zgodę na wykonanie poszczeglnych prac na ich nieruchomości.
Zasady uzgadniania prac poszukiwawczych w ramach badań geologicznych prowadzonych przez Rathdowney Polska, obejmujące sposb rekultywacji terenu są dobrze przyjmowane i doceniane przez właścicieli działek, na ktrych prowadzimy naszą działalność. Zakończenie prac na poszczeglnych działkach kończy się podpisaniem protokołu opuszczenia nieruchomości przy udziale właściciela działki. W ciągu ostatnich dwudziestu miesięcy prowadzenia prac, Rathdowney Polska nie spotkała się z żadnymi roszczenia co do sposobu prowadzenia prac ani rekultywacji terenu.