Pytania Odpowiedzi

POZWOLENIA I KONCESJE NA PROWADZENIE DZIAŁAŃ

W oparciu o jakie koncesje i zezwolenia prowadzony jest projekt?

Począwszy od 2011 r. firma Rathdowney prowadzi projekt w oparciu o dwie koncesje przyznane przez Ministra Środowiska na poszukiwanie i rozpoznanie rud cynku i ołowiu, w powiecie zawierciańskim. W 2012 r. firma Rathdowney otrzymała trzecią koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie rud cynku i ołowiu w złożu Chechło (w rejonie Olkusza).

Oprcz tego, wszystkie szczegły techniczne dotyczące wierceń, obejmujące aspekty ochrony środowiska, są określane w planie ruchu, ktry jest zatwierdzany przez Wojewdzki Urząd Grniczy po otrzymaniu pozytywnych opinii władz Gminy. Ponadto zarządzanie odpadami powstającymi podczas prac geologicznych wymaga opracowania szczegłowych programw gospodarowania odpadami wydobywczymi, ktre są zatwierdzane przez Urząd Marszałkowski po wcześniejszej konsultacji z władzami Powiatu i Gmin.
Dodatkowo Rathdowney Polska realizuje swoje działania tylko i wyłącznie za zgodą właścicieli nieruchomości. Wejście ekip pracowniczych na nieruchomość poprzedzone jest spisaniem z właścicielem działki umowy na udostępnienie gruntu do prac geologicznych oraz spisaniem protokołu wejścia w teren.

Czy realizacja projektu jest monitorowana przez jakiekolwiek władze? Skąd wiemy, czy firma postępuje zgodnie z prawem?

Przede wszystkim firma Rathdowney prowadzi prace poszukiwawcze i rozpoznawcze z poszanowaniem prawa polskiego i unijnego we wszystkich obszarach odnoszących się do prac eksploracyjnych z uwzględnieniem ochrony środowiska.,br> Wszystkie praktyki, w tym obejmujące działania odnoszące się do ochrony środowiska stosowane przez Rathdowney zostały poddane przeglądowi i zatwierdzone przez właściwe władze na szczeblu krajowym (Minister Środowiska) regionalnym (Dyrektor Okręgowego Urzędu Grniczego) oraz lokalnym (właściwy burmistrz, prezydent miasta), a także podlegają nadzorowi tych organw. Bezpośredni nadzr nad pracami prowadzi Okręgowy Urząd Grniczy.

Czy Rathdowney zamierz ubiegać się o zezwolenie na eksploatację?

Jest teraz zbyt wcześnie na taką decyzję. Wyniki badań ktre zakończyliśmy w ubiegłym roku są bardzo zachęcające. Jednak istnieje wiele pytań, na ktre należy odpowiedzieć, danych, ktre należy zebrać oraz koncepcji, ktre muszą zostać sprawdzone przed podjęciem ostatecznej decyzji na temat najlepszego sposobu planowania nowoczesnej kopalni w tym regionie z finansowego, technicznego, prawnego, środowiskowego i społecznego punktu widzenia.
W 2013 planujemy znaczące inwestycje mające na celu analizy środowiskowe oraz prace koncepcyjne, ktre dadzą podstawy do odpowiedzialnego rozwijania Projektu Olza w przyszłości. Ewentualne wiercenia, ktre mogą się okazać konieczne, będą dotyczyły waśnie środowiskowych i koncepcyjnych. Wierzymy, że prace, ktre wykonaliśmy w 2012 r. oraz prace, ktre zamierzamy wykonać w 2013 r. pomogą nam w ustaleniu, w jaki sposb w tym regionie mogłaby powstać niezagrażająca środowisku i społecznie odpowiedzialna kopalnia.

Na jakim etapie procesu uzyskiwania koncesji na wydobycie społeczność lokalna będzie mogła wyrazić swoją opinię?

Przede wszystkim, zaangażowanie interesariuszy stanowi krytyczną część naszych działań na każdym etapie projektu. Firma Rathdowney zaczęła angażować społeczności lokalne w proces planowania i oceny Projektu Olza na bardzo wczesnym etapie. Rathdowney pracuje w partnerstwie i pragnie zrozumieć interesy i obawy ludzi tak, aby zaplanować nasze działania w sposb możliwy do przyjęcia przez interesariuszy. Będziemy kontynuować to podejście w miarę zaawansowania projektu. Kontynuując nasze badania w celu ustalenia, w jaki sposb można zaprojektować w tym miejscu nowoczesną, niezagrażającą środowisku i społecznie odpowiedzialną kopalnię, będziemy dzielić się naszymi spostrzeżeniami i wnioskami z władzami lokalnymi i społecznością lokalną.

Jeżeli chodzi o proces uzyskiwania koncesji na wydobycie, społeczność lokalna ma prawo i możliwość wyrażania swoich opinii w ramach procedur administracyjnych dotyczących zmian w studium uwarunkowań przestrzennych i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz otrzymania decyzji środowiskowej dla inwestycji. Procedurom tym towarzyszą konsultacje społeczne prowadzone przez właściwe organy. Dodatkowo Rathdowney będzie prowadzić własne konsultacje na każdym poszczeglnym etapie projektu. Warto podkreślić, że otrzymanie koncesji na wydobycie surowcw mineralnych ze złż uwarunkowane jest zgodą burmistrza/prezydenta gminy/miasta. Wyrazem takiej zgody lokalny plan zagospodarowania przestrzennego, w ktrym ujęta jest lokalizacja zakładu grniczego.