OCHRONA JAKOŚCI WODY

Informacje na temat warunków geologicznych i warstw wodonośnych

Ponieważ kopalnia podziemna planowana w ramach Projektu Olza będzie funkcjonować na głębokości 100 -- 250 m pod powierzchnią terenu, nie jest spodziewany żaden wpływ na wody powierzchniowe ani warstwy wodonośne w pobliżu powierzchni, które są często przewiercane przy wykonywaniu studni kopanych dla celów nawadniania i pozyskiwania wody do celów innych niż zaopatrzenie w wodę pitną.

Dzieje się tak, ponieważ istnieje gruba, ciągła warstwa nieprzepuszczalnych utworów ilastych, która oddziela górne warstwy (czwartorzędowe), w których poziomy wodonośne znajdują się blisko powierzchni terenu, od niższych warstw (trzeciorzędowych), gdzie występuje mineralizacja cynkowo-ołowiowa. Ta dobrze udokumentowana warstwa ilasta (zwana również półprzepuszczalną formacją iłów kajprowych) ma przeciętnie grubość ponad 50 m i zatrzymuje przepływ wody pomiędzy poziomami wodonośnymi w górnych warstwach (czwartorzędowych), a poziomami wodonośnymi znajdującymi się w warstwach głębiej leżących (trzeciorzędowych).

Kliknij, aby powiększyć

Schematyczny przekrój pokazujący uproszczoną budowę geologiczną terenu Projektu Olza, obejmującą warstwę czwartorzędową, nieprzepuszczalną warstwę iłów kajprowych i warstwę triasową, zawierającą ciała rudne/strefy mineralizacji cynkowo - ołowiowej i srebrowej. Warstwy wodonośne występują w utworach czwartorzędowych i triasowych.

Gospodarka wodami podziemnymi

Firma Rathdowney będzie zobowiązana do odwadniania podziemnych wyrobisk górniczych, w których prowadzona będzie działalność wydobywcza i inne działania z nią związane. Można to osiągnąć poprzez budowę podziemnych rząpi w celu zbierania napływających wód, a następnie odpompowując nadmiar wody na powierzchnię do ponownego użytku w procesie przeróbczym i/lub do oczyszczenia w celu osiągnięcia wymaganych unijnych norm jakości wody przed jej odprowadzeniem do odbiornika.

Maksymalny dopływ wód podziemnych do wyrobisk górniczych w ramach Projektu Olza jest szacowany na ~65 m2 na minutę, chociaż średnie dopływy będą znacząco mniejsze. Funkcje związane z gospodarowaniem wodą w ramach projektu, obejmujące rząpia, pompy, stawy osadowe, instalację oczyszczania wody oraz powiązaną infrastrukturę, zostaną zaprojektowane w celu umożliwienia obsługi maksymalnego dopływu, z dodatkowym marginesem bezpieczeństwa.

Cała woda będzie przechwytywana w celu ponownego użycia w procesie wydobywczym/przeróbczym, przepompowywana do przedsiębiorstwa wodociągów lub odprowadzana po oczyszczeniu do środowiska, jeżeli spełni surowe normy jakości wody.

Możliwy wpływ na ujęcia wód

Wody podziemne z odwadniania kopalni przez firmę Rathdowney będą pobierane wyłącznie z głębszych warstw (trzeciorzędowych), i tylko w bezpośrednim obszarze podziemnych wyrobisk górniczych. Warstwy wodonośne eksploatowane przez komercyjne przedsiębiorstwa wodociągowe dla celów pozyskania wody do celów spożywczych i użytku w gospodarstwach domowych są często zlokalizowane w tych utworach.

Zasięg przestrzenny działań odwadniających prowadzonych przez firmę Rathdowney w obrębie niższych warstw (trzeciorzędowych) nie będzie ostatecznie znany do chwili ukończenia projektu kopalni i opracowania raportu oceny oddziaływania na środowisko. Jednakże, zastosowane zostaną nowoczesne techniki wydobywcze oraz rozwiązania hydrologiczne w celu ograniczenia wpływu na wody podziemne na obszarze położonym w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni.

Jeżeli Projekt Olza wpłynie na dostępność wody w komercyjnych ujęciach wód podziemnych do celów spożywczych i dla przedsiębiorstw wodociągowych, firma Rathdowney zostanie zobowiązana do rekompensaty na rzecz tych podmiotów w sposób pozwalający im na dostęp do alternatywnych źródeł wody pitnej o wysokiej jakości.

Gospodarka wodna na powierzchni

Na powierzchni, wszystkie wody opadowe spadające na teren Projektu Olza będą zbierane do zbiorników na wodę przeznaczoną do ponownego użytku w procesie przeróbczym i/lub oczyszczane w stopniu zapewniającym spełnienie unijnych norm jakości wody przed odprowadzeniem do odbiornika. Wszystkie wody powierzchniowe i opadowe poza obszarem kopalni będą kierowane do lokalnych strumieni i zabezpieczone przed przedostaniem się na teren prowadzenia Projektu Olza.

Wody z podziemnych wyrobisk górniczych wykonanych w ramach Projektu Olza, nadmiar wód ze składowiska odpadów przeróbczych oraz wody opadowe opadające na teren kopalni będą zbierane do zbiorników na wodę na powierzchni terenu. Woda wykorzystywana w procesie przeróbczym prowadzonym w ramach Projektu Olza będzie pochodziła z tych zbiorników.

Oczyszczanie i odprowadzanie wody

Przed odprowadzeniem wody do środowiska, ich nadmiarowa część w porównaniu do zapotrzebowania w ramach Projektu Olza będzie oczyszczana w nowoczesnej instalacji oczyszczania wody. Chociaż szczegółowy projekt firmy Rathdowney w zakresie instalacji oczyszczania wody zostanie w przyszłości uzgodniony z odpowiednimi organami, istnieją obecnie sprawdzone i solidne technologie zapewniające, że wody nadmiarowe w ramach Projektu Olza przed odprowadzeniem do środowiska będą spełniać surowe unijne normy dotyczące jakości wody w zakresie bioróżnorodności i/lub zdrowia ludzkiego.


Nowoczesna instalacja oczyszczania wody.

Firma Rathdowney Polska nadal pracuje nad ustaleniem, w jaki sposób i gdzie odprowadzany będzie nadmiar oczyszczonych wód z Projektu Olza.

Nadmiarowa część wody będzie oczyszczana w celu spełnienia unijnych norm bioróżnorodności i odprowadzana do środowiska w celu zwiększenia naturalnych przepływów wód powierzchniowych i podziemnych, lub będzie uzdatniana, aby spełnić unijne normy dotyczące wykorzystania przez ludzi i doprowadzana do użytkowników końcowych przez lokalne przedsiębiorstwo wodociągowe. W każdym z tych scenariuszy, czysta woda o wysokiej jakości produkowana w ramach Projektu Olza nie będzie marnowana, ale będzie przyczyniać się do osiągnięcia równowagi ekologicznej oraz będzie wywierać pozytywny efekt netto dla rejonu Zawiercia.

Planowanie w ramach Projektu Olza znajduje się nadal na wstępnym etapie projektowania inżynieryjnego.

Szczegółowe plany inżynieryjne i zarządzania środowiskiem zostaną sfinalizowane z udziałem odpowiednich organów administracji w trakcie procesów regulacyjnych i wydawania pozwoleń w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) i przygotowania planu zagospodarowania złoża (PZZ).