PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

Minimalizacja oddzialywania na powierzchnie terenu

Chociaż niektóre formy podziemnej działalności wydobywczej w południowo - zachodniej części Polski powodowały w przeszłości osiadanie gruntu i inne zjawiska na powierzchni terenu, zastosowanie nowoczesnych technologii i praktyk wydobywczych znacząco zmniejszy lub całkowicie wyeliminuje zmiany na powierzchni terenu. W rzeczywistości, w miejscach, gdzie stosowane są obecnie nowoczesne praktyki wydobywcze, skutki wywierane na powierzchnię terenu są minimalne.

Odnosi się to w szczególności do wydobycia kopalin o dużej twardości, do których zalicza się cynk oraz ołów. Możliwość uniknięcia i zminimalizowania skutków wywieranych na powierzchnię terenu podczas eksploatacji kopalin takich, jak np. rudy cynku i ołowiu, jest o wiele większa niż w przypadku wydobywania węgla.

W ramach Projektu Olza, firma Rathdowney zastosuje nowoczesne podejścia do podziemnej działalności wydobywczej obecnie stosowane w Północnej Ameryce i Europie w celu zapewnienia, że działalność wydobywcza nie będzie miała wpływu na budynki i inne elementy infrastruktury powierzchniowej. Kroki te obejmują następujące czynności:

Kliknij, aby powiększyć

Firma Rathdowney zamierza stopniowo wypełniać obszary objęte działalnością górniczą prowadzoną w ramach Projektu Olza czystym piaskiem w celu uniknięcia lub zminimalizowania skutków wywieranych na powierzchnię terenu.

Oddziaływania na powierzchnię terenu i związany z tym wpływ na budynki i nieruchomości, występujące w związku z prowadzoną działalnością wydobywczą w ramach Projektu Olza, będą niewielkie i mało znaczące. Firma Rathdowney będzie w pełni odpowiadać za wszystkie naprawy, rekultywację i rekompensaty dla właścicieli terenów dotkniętych takimi oddziaływaniami.

Uznani naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie zbadali ryzyko osiadania powierzchni ziemi i wystąpienia innego wpływu na powierzchnię terenu związanych z podziemną działalnością wydobywczą w ramach Projektu Olza i doszli do następujących wniosków:

Zob. Raport Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH), Ocena merytoryczna studium pt. „Analiza wpływu potencjalnej budowy kopalni cynku i ołowiu w okolicach Zawiercia na otoczenie” wykonanego przez Multiconsult sp. z o. o., wraz ze wskazaniem możliwości znacznego zmniejszenia lub skutecznej likwidacji wpływu planowanej kopalni na środowisko, kwiecień 2017 r.

Planowanie w ramach Projektu Olza znajduje się nadal na wstępnym etapie projektowania inżynieryjnego.

Szczegółowe plany inżynieryjne i zarządzania środowiskiem zostaną sfinalizowane z udziałem odpowiednich organów administracji w trakcie procesów regulacyjnych i wydawania pozwoleń w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) i przygotowania planu zagospodarowania złoża (PZZ).


Copyright © 2021 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Wed Sep 22, 2021 at 2:36:44 PM Pacific Time.