PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

Pytania Odpowiedzi

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI ROKITNA SZLACHECKIEGO, 11 KWIETNIA 2013


Poniższe pytania i odpowiedzi nie stanowią dosłownego przebiegu spotkania w Rokitnie Szlacheckim (stenopisu). Są to pytania, które udało się ująć w trakcie czterogodzinnego spotkania wraz z odpowiedziami udzielonymi przez przedstawicieli firmy Rathdowney. Część odpowiedzi została także uzupełnione dla pełnej informacji.

Co zamierzacie na naszym terenie?

Lena Brommeland: "W oparciu o dotychczasowy sukces naszego programu poszukiwawczego oraz coraz lepsze zrozumienie regionu pod względem geologicznym, Rathdowney może z powodzeniem przejść do następnego etapu prac. W 2013 r. planujemy poczynienie znaczących inwestycji w analizy środowiskowe i prace koncepcyjne, ponieważ zaczynamy proces rozważania, w jaki sposób można zbudować nowoczesną kopalnię w tym regionie z finansowego, technicznego, regulacyjnego, środowiskowego i społecznego punktu widzenia. Może się okazać, że konieczne będzie prowadzenie kolejnych wierceń w celu uszczegółowienia koncepcji górniczych i procesowych, ale taka decyzja zostanie podjęta po wstępnej analizie dotychczasowych danych".

W jaki sposób firma była kontrolowana przez polskie urzędy?

Barbara Chammas: "Przede wszystkim firma Rathdowney prowadzi prace poszukiwawcze i rozpoznawcze zgodnie z przepisami prawa polskiego i unijnego we wszystkich obszarach odnoszących się do prac eksploracyjnych, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska.
Wszystkie nasze praktyki, w tym działania odnoszące się do ochrony środowiska stosowane przez Rathdowney zostały poddane przeglądowi i zatwierdzone przez urzędy regulacyjne na szczeblu lokalnym i krajowym, a także podlegają one ciągłemu nadzorowi tych organów. Bezpośredni nadzór nad pracami prowadzi Okręgowy Urząd Górniczy. W trakcie prowadzonych wierceń Okręgowy Urząd Górniczy przeprowadzał inspekcie średnio co 5 tygodni".

Czy firma sama prowadziła badania (monitoring) czy je zlecała?

Barbara Chammas: "Zanim rozpoczęliśmy wiercenia dokonaliśmy inwentaryzacji hydrogeologicznej w terenie w promieniu 250 m od otworów. W wybranych studniach i ciekach pobierane były próbki wody do analizy chemicznej. Badania, które prowadzimy muszą być prowadzone w sposób atestowany. Laboratorium przekazuje nam swoje narzędzia do pobrania próbek. Próbki pobierane są w sposób zgodny z odpowiednimi normami aby później atestowane laboratorium dokonało badań chemicznych. Procedura uniemożliwia niepoprawne wykonanie analizy".

Czy badania jakie robicie są gdzieś publikowane?

Barbara Chammas: "To są badania, które robimy na własne potrzeby, żeby mieć pewność, że nasze działania nie wywierają wpływu na środowisko wodne. Nie publikujemy ich, ale nie widzę problemu byśmy udostępnili je do wglądu, jeśli ktoś będzie zainteresowany. Pan Z. Nowak w zeszłym roku, w marcu prosił o udostępnienie danych z analizy chemicznej z trzech studni, i dane przekazaliśmy na ręce Rady Łaz. Warto podkreślić, że monitoring jest na bieżąco prowadzony przez firmy wodociągowe, z którymi jesteśmy w kontakcie i wiemy, że nasze badania nie mają żadnego wpływu na wody podziemne, z których ujmowana jest woda do celów pitnych".

Czy państwo zastosowaliście się do wytycznych z opinii hydrogeologicznej zalecającej pełny monitoring?

dr Mariusz Czop: "(...) Jest wprowadzony pełny monitoring wystarczający dla tej ilości otworów. Rzeczywiście w opinii mojego autorstwa jest zalecenie monitoringu, ale ten monitoring ma być zrealizowany w momencie kiedy powiększymy większą ilość otworów. Bo to nie jest tak z monitoringiem wód poziemnych, że ja potrzebuję do monitoringu tysiąca otworów. Monitoringu wód podziemnych w Polsce używa się w średniej gęstości jeden otwór na sto kilometrów kwadratowych. (...) dodatkowo punktami monitoringowymi są Wasze ujęcia wody, gdzie cały czas prowadzone są badania jakości wody (...) przecież nikt wam nie podaje wody nie spełniającej wymagań, dodatkowo firma Rathdowney prowadzi własne badania w wybranych studniach. Monitoring według mnie jest wystarczający i został podjęty od początku (...)Myśmy zalecili, że sześć otworów ma zostać zostawione, nie zacementowana i ma być otworami w których będzie możliwość prowadzenia badań później na etapie po wykonaniu tych wierceń. Na tym rejonie (Rokitno Szlacheckie) planowane jest zostawienie jednego otworu, ale w późniejszym etapie prowadzenia badań i żeby śledzić później po wykonaniu tych badań czy coś w tym rejonie się nie stało. Ten monitoring, dziesięć czy jedenaście otworów dotyczy całego obszaru koncesji , także te otwory sukcesywnie będą zostawiane na tym obszarze (...).
Uzup.: Według opinii hydrogeologicznej wymóg wprowadzenia szczegółowego systemu monitorowania wód podziemnych pojawi się w chwili wykonania 250 otworów przypadających na obszar koncesji Rokitno. Na chwile obecną z otworów przyznanych w koncesji Rokitno udało nam się wykonać zaledwie 68 co nie stanowi podstaw do wzmożonej działalności monitoringowej. Dodatkowo przeprowadziliśmy kartowanie hydrogeologiczne i sozologiczne obszaru badań jesienią 2011 roku. W ramach tych pracy identyfikowano studnie kopane, wiercone, cieki powierzchniowe oraz istniejące już na terenie źródła zanieczyszczeń. Dokonano analiz wody w bardzo szerokim spektrum w wybranych punktach obszaru. Powyższe kartowanie hydrogeologiczne zostanie powtórzone w roku 2013".

Czy radni i burmistrz są na bieżąco informowane o postępach prac i planach spółki? Dlaczego takich informacji nie udzielacie mieszkańcom?

Barbara Chammas: "Zarówno władze lokalne, jak i mieszkańcy informowani byli od początku naszego projektu. Zanim rozpoczęliśmy wiercenia uruchomiliśmy biuro informacyjne w Zawierciu. W czerwcu 2011, przed rozpoczęciem wierceń zorganizowaliśmy w Rokitnie spotkanie z mieszkańcami. W tym samym okresie w gazetach lokalnych informowaliśmy o rozpoczęciu prac wiertniczych. Byliśmy również obecni z naszym stoiskiem informacyjnym na dożynkach w Rokitnie Szlacheckim. Koncentrowaliśmy się na spotkaniach z właścicielami działek -- mamy za sobą ponad 1000 spotkań, w tym ponad 650 z właścicielami działek. Wadze samorządowe informowane są na bieżąco (...) ostatnie spotkanie jakie mieliśmy z władzami było w listopadzie ubiegłego roku, a teraz spotykamy się z Państwem. Tak to praktykujemy, najpierw spotkania z władzami samorządowymi, potem z mieszkańcami(...) (...).Będziemy starali się bardziej dotrzeć do Państwa(...)".

Pytanie do burmistrza - dlaczego my jako mieszkańcy nie byliśmy informowani o działaniach firmy Rathdowney?

Maciej Kaczyński: "Pierwsze spotkanie było organizowane z firmą, firma spotykała się z nami i sugerowaliśmy firmie, żeby zorganizować spotkanie z mieszkańcami. (...) Osobami kompetentnymi, aby odpowiedzieć na Państwa pytania jest firma, które te badania prowadzi. To nie Burmistrz, czy Rada planowali i prowadzili odwierty".

Ile kosztuje odwiert poszukiwawczy?

Barbara Chammas: "To uzależnione jest od geologii, od głębokości otworów i od umowy z podwykonawcą. W ciągu 20 miesięcy wierceń Rathdowney zainwestowała w same wiercenia ponad 18 mln złotych. Wywiercenie 100 metrów otworu kosztuje około 700 zł".

Po co inwestujecie takie sumy pieniędzy, skoro mówicie, że nie wiecie, czy projekt przyniesie zyski?

Lena Brommeland: "(...) Prowadzenie działalności badawczej jest zawsze działalnością ryzykowną, dlatego że trzeba wydać pieniądze po to, by potwierdzić czy złoże istnieje, czy jego zasoby są wystarczające do wybudowania w przyszłości kopalni. Na świecie takich projektów poszukiwawczych prowadzi się bardzo wiele, natomiast kopalni powstaje bardzo niewiele. Prowadzimy badania na tym terenie, ponieważ jest to obszar na którym historycznie udokumentowane jest występowanie rud. Jest to zatem obiecujący projekt. Musieliśmy jednak te złoża potwierdzić i to nam się udało we wrześniu 2012r. Taka wiedza była potrzebna nie tylko nam, ale również, a może przede wszystkim dla naszych inwestorów, którzy powierzyli nam swoje pieniądze Zainwestowaliśmy w wiercenia badawcze, teraz będziemy inwestować w kolejne badania, ale nie robimy założenia, że rzeczywiście kopalnia tutaj powstanie, bo tego jeszcze nie wiemy. Prowadzimy tego typu prace badawcze na pięciu kontynentach i rzadko zdarza się sytuacja, że możemy doprowadzić do budowy kopalni. Jest to bardzo długo droga, w ciągu której w pierwszej kolejności prowadzimy badania żeby zbadać złoże, następnie dokonujemy założeń koncepcyjnych przy uwzględnieniu aspektów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych (...)".

Czy znając już geologię złoża oraz biorąc pod uwagę wzrost akcji Rathdowney dalej twierdzicie że nie wiecie czy opłacalne jest wydobycie.

Lena Brommeland: "Jesteśmy na wczesnym etapie prac. Zakończyliśmy wstępne badania geologiczne. Dotychczas nie prowadziliśmy badań ekonomicznych dotyczących tego projektu. Nie dokonaliśmy oceny ekonomicznej złoża. Następny etap, który jest przedstawiliśmy Państwu na schemacie jest związany z przeprowadzaniem analizy środowiskowej, społecznej i ekonomicznej po to, żeby można było powiedzieć czy kopalnia będzie opłacalna i może być wykonalna na tym terenie czy te może gdzie indziej. W tym roku będziemy prowadzili nasze badania, dotyczące technologii, środowiska i spraw społecznych. I może się okazać, że z punktu widzenia geotechnicznego czy społecznego ten projekt będzie niewykonalny. Po to, żeby to stwierdzić musimy najpierw przeprowadzić badania. Planowanie i projektowanie, wreszcie doprowadzenie do powstania kopalni to jest bardzo, bardzo długo droga. Bywają takie projekty, gdzie to trwało dwadzieścia lat zanim kopalnia została wybudowana, a czasem okazywało się, że prace skończyły się niczym, dlatego że złoże było niewystarczające. Na 100 projektów poszukiwawczych, tylko jeden kończy się wydobyciem złoża (...)".

Jak zamierzacie przeprowadzać konsultacje społeczne? W jakiej formie , czy objęte zostaną też sąsiednie gminy?

Barbara Chammas: (...)Jeżeli chodzi o proces uzyskiwania pozwoleń i koncesji, społeczność lokalna ma prawo i możliwość wyrażania swoich opinii w ramach procedur administracyjnych dotyczących zmian w studium uwarunkowań przestrzennych i zagospodarowania przestrzennego oraz otrzymania decyzji środowiskowej dla inwestycji. Obie procedury obejmują konsultacje społeczne. Otrzymanie koncesji na wydobycie surowców mineralnych ze złóż musi zostać uzgodnione z burmistrzem/prezydentem gminy/miasta. Podstawą takiego porozumienia jest lokalny plan zagospodarowania przestrzennego. Jako firma jesteśmy natomiast zobowiązani do prowadzenia konsultacji z Państwem, ponieważ jeśli nie uzyskamy Państwa zgody, to nie zrealizujemy dalej inwestycji. Jesteśmy bardzo otwarci na sugestie w jaki sposób Państwo chcieliby, żebyśmy z wami rozmawiali, w jaki sposób informować Państwa, jak często się z Państwem spotykać na tych etapach, w jaki sposób dotrzeć do państwa z informacją. Jesteśmy otwarci na sugestie z Państwa strony.

Czy jeśli kopalnia powstanie np. 1 kilometr od mojego domu to Państwo odkupicie ten dom po cenie wyższej niż poniosłem? Jak będzie wyglądała kwestia rekompensaty za poniesione przez mieszkańców straty materialne?

Sean Magee: "W tej chwili nie mamy jeszcze planów budowy kopalni, dlatego nie możemy powiedzieć jak będzie ona wpływała na różne nieruchomości. Przy projektowaniu tej kopalni naszym głównym celem będzie uniknięcie wszelkich negatywnych wpływów na jakość życia mieszkańców, również na ich nieruchomości. Gdyby okazało się, że do budowy tej kopalni będziemy potrzebowali jakiś prywatnych gruntów, to oczywiście one będą musiały być zakupione po uczciwej cenie rynkowej". Trzeba powiedzieć, że kwestie wypłacania odszkodowań są szczegółowo regulowane w polskim systemie prawnym i w przypadku budowy kopalni będziemy postępować zgodnie z przyjętymi zasadami zadośćuczynienia za ewentualne niedogodności".

Co w związku z zawartością srebra w złożach - nawiązuje do informacji prasowych?

David Furlong: "Nasze wstępne badania metalurgiczne faktycznie pokazują, że w tym złożu są również jakieś niewielkie zawartości srebra tak jak w tego typu złożach. Podobnie jest zresztą w złożu kopalni Pomorzany, podobne ilości. Nie wiemy natomiast jaka jest wartość ekonomiczna tego srebra, nie wiemy czy byłoby uzasadnione, żeby takie pokłady srebra eksploatować. Wiemy, że srebro jest, ale nie wiemy czy opłaca się eksploatować w sposób ekonomiczny".

Co z naszym zdrowiem? Jaki wpływ będzie miała kopalnia na zdrowie okolicznych mieszkańców?

Sean Magee: "Oczywiście, będzie to jedna z ważniejszych analiz, jakie będziemy musieli przeprowadzić, która pomoże nam odpowiedzieć na pytania jakie skutki miałaby kopalnia na zdrowie ludzkie. Nasza firma nie zaczynałaby żadnego projektu w tej społeczności ani w żadnej innej, gdyby tej projekt miałby negatywny wpływ na zdrowie ludzi. Nie oczekiwalibyśmy, żeby władze lokalne zgodziłyby się na taki projekt gdyby miałby mieć takie negatywne skutki. Oczywiście kopalnia wpływa na środowisko, jednak nowoczesne metody eksploatacji pozwalają ten wpływ zminimalizować, a restrykcyjne przepisy środowiskowe zobowiązują do udowodnienia tej minimalizacji. Będziemy dążyć do tego, by zaproponować projekt o minimalnych skutkach, możliwy do zaakceptowania przez lokalną społeczność".

Jest podjęta uchwała w Zawierciu , która wyraża sprzeciw budowie kopalni. Także Burmistrz Gminy Łazy negatywnie zaopiniował wniosek o uzyskanie koncesji, a Państwo mimo wszystko wiercicie,dlaczego?

Barbara Chammas: "Swoje prace badawcze prowadzimy w oparciu o koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż, udzielone przez Ministra Środowiska. Mamy wszystkie konieczne pozwolenia na prowadzenie tych prac.
Warto przypomnieć, że na etapie rozpatrywania wniosku o przyznanie koncesji MŚ wysyłało informację o wpłynięciu wniosku do wszystkich zainteresowanych stron, w tym także do wszystkich osób prywatnych, na których nieruchomości przewidziane były działania (zarówno odwierty, jak i badania geofizyczne), dając możliwość wyrażenia uwag, czy sprzeciwu.
Także Rathdowney realizuje swoje działania tylko i wyłącznie za zgodą właścicieli nieruchomości. Wejście ekip pracowniczych na nieruchomość poprzedzone jest spisaniem umowy z właścicielem działki oraz spisaniem protokołu wejścia w teren.
Realizacja prac geologicznych w oparciu o koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złóż nie oznacza, że w przyszłości będzie realizowana kopalnia".

Ile zapłaciliście Państwo Ministerstwu Środowiska za koncesję?

David Furlong: "Minister środowiska udzielając koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż, w dokumencie koncesyjnym zobowiązuje inwestora do uiszczenia opłaty z tytułu poszukiwania i rozpoznawania złoża kopaliny. Opłata zostaje każdorazowo ustalona na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze, jako iloczyn dwukrotności stawki opłaty za kilometr kwadratowy dla poszukiwania złóż kopalin i ilości kilometrów kwadratowych terenu, na którym będzie prowadzona działalność. (Dla koncesji udzielanych przed rokiem 2012 opłata była ustalana jako iloczyn stawki opłaty za kilometr kwadratowy dla rud metali i ilości kilometrów kwadratowych terenu, na którym będzie prowadzona działalność).
Dodatkowo inwestor zobowiązany jest do dokonania opłaty tytułem wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego w celu poszukiwania i rozpoznania złóż. Dla koncesji uzyskanych przed 2012 opłata była jednorazowa, dla koncesji uzyskiwanych od stycznia 2012 opłata dokonywana jest każdego roku obowiązywania umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego na poszukiwanie i rozpoznawanie rud.
Dla przykładu, w przypadku koncesji "Rokitno" (Koncesja nr 2010/26/p) kwota z tytułu poszukiwania i rozpoznania złóż wynosiła 12 105 zł, a opłata tytułem wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego w celu poszukiwania i rozpoznania złóż 12 105 zł".

W raportach informujecie o bardzo bogatym zasobie złóż, to jakim cudem teraz mówicie ,że nie wiecie czy będzie się opłacało budować kopalnie?

Lena Brommeland: "Tak, skończyliśmy wstępne badania geologiczne i określiliśmy wstępnie zasobność złóż. I rezultaty są bardzo obiecujące. Jednak wiedza tylko geologiczna nie jest podstawą do określenia, czy projekt będzie opłacalny. Potrzebna jest wiedza o uwarunkowaniach środowiskowych i społecznych oraz wstępne prace inżynieryjne, by móc przeprowadzić analizę opłacalności wydobywczej, po uwzględnieniu wszystkich szacunkowych kosztów. Taka wiedza jest potrzebna nie tylko dla nas, jako dla firmy prowadzącej projekt, ale również, a może przede wszystkim dla naszych inwestorów, którzy powierzyli nam swoje pieniądze, jak również dla potencjalnych finansujących przyszłą kopalnię - by móc pozyskać w przyszłości ewentualne środki finansowe musimy wykazać opłacalność inwestycji".

Pracownicy będą zatrudniani z Olkusza?

Sean Magee: "Nie potrafimy na tym etapie określić ile osób byłoby zatrudnionych, ani z jakiej lokalizacji, ponieważ nie potrafimy jeszcze określić lokalizacji kopalni. To co możemy powiedzieć, to to, że Rathdowney prowadzi politykę lokalnego zatrudnienia i lokalnych wydatków. Oznacza to, że także na etapie budowy i funkcjonowania kopalni pierwszeństwo mieliby pracownicy miejscowi, jak również lokalne firmy dostarczające materiały i usługi".

Czy będziecie kontynuować swoją działalność bez wsparcia społeczności lokalnej?

Sean Magee: "Chciałem podkreślić że szanujemy wolę mieszkańców i władz lokalnych, doceniamy rolę, jaką odgrywają w podejmowaniu decyzji, jakie projekty inwestycyjne mogą pojawić się w ich regionie oraz w jaki sposób powinny one zostać zaplanowane i wdrożone.
To jest nasze pierwsze spotkanie - a spotykamy się na bardzo wczesnym etapie prac, jeszcze przed rozpoczęciem prac koncepcyjnych. W miarę postępu naszych badań w celu ustalenia, w jaki sposób można wybudować w tym miejscu nowoczesną, niezagrażającą środowisku i społecznie odpowiedzialną kopalnię będziemy się z Państwem spotykać, by zrozumieć Wasze obawy i interesy, by zaplanować nasze działania w sposób możliwy do zaakceptowania. Chcemy nasze relacje z mieszkańcami budować w oparciu o szacunek i zaufanie - a to wymaga czasu. Naszym celem jest przedstawienie Państwu projektu, który spełni Państwa oczekiwania i będzie możliwy do zaakceptowania".

Będzie to kopalnia odkrywkowa?, a może podziemna?

David Furlong: "W przypadku podjęcia decyzji o budowie kopalni, z pewnością możemy odpowiedzieć, że byłaby to podziemna kopalnia z relatywnie nie wielką infrastrukturą powierzchniową, ograniczoną widzialnością dla mieszkańców i zminimalizowanym wpływem na środowisko".

Jaki obszar będzie zajmowała kopalnia, w którym miejscu powstanie?

David Furlong: "Jesteśmy na wczesnym etapie oceny projektu i nie potrafimy jeszcze tego określić. Dopiero przed nami prace koncepcyjne, konieczne do przeprowadzenia analizy środowiskowe. Będziemy opracowywać i analizować różne scenariusze lokalizacji i funkcjonowania kopalni. Można natomiast z pewnością powiedzieć, że nowoczesne kopalnie podziemne można budować w sposób znacząco ograniczający ich widzialność oraz wpływ na otaczające środowisko, w tym także na społeczności lokalne. Z pewnością naszym celem w Projekcie Olza będzie zaproponowanie projektu zapewniającego ochronę środowiska naturalnego oraz istniejącego zagospodarowania terenu, a także jakości życia w regionie".

Czy eksploatacja podziemna będzie wymagała używania ładunków wybuchowych?

David Furlong: "Na tym etapie nie wiemy jaka mogłaby być stosowana technologia wydobycia - jedyne co można powiedzieć, że byłoby to wydobycie podziemne. To będzie jeden z przedmiotów naszych analiz. W przypadku decyzji o rozwoju projektu będziemy musieli wykazać że będziemy w stanie zarządzać przedsięwzięciem zgodnie z obowiązującymi restrykcyjnymi wymaganiami środowiskowymi oraz oczekiwaniami lokalnych władz i społeczności. Warto podkreślić, że nowoczesna kopalnia niczym nie przypomina tych budowanych w Polsce w latach 50-tych, 60-tych. Technologia nowoczesna pozwala na minimalizację wpływu na środowisko, w tym na jakość życia mieszkańców. Także przepisy środowiskowe wymuszają to na inwestorach".

Gdzie będzie się mieścił zakład przeróbczy?

David Furlong: "Przede wszystkim jesteśmy na wczesnym etapie oceny projektu. Dopiero przed nami prace koncepcyjne, konieczne do przeprowadzenia analizy środowiskowe. Będziemy opracowywać i analizować różne scenariusze lokalizacji i funkcjonowania kopalni i towarzyszącej jej infrastruktury procesowej, w tym także scenariusze dotyczące lokalizacji i funkcjonowania zakładu wzbogacania rudy".

Dlaczego nie korzystacie z wyników badań geologicznych , które miały miejsce w latach 1970-1980?

Lena Brommeland: "Podobne prace badawcze były rzeczywiście prowadzone na tym terenie w latach 60. i 70. XX wieku, jednak od tamtej pory nie zachowały się żadne rdzenie, co uniemożliwia potwierdzenie wyników tych prac badawczych za pomocą obecnie znanych metod. Jako firma notowana na giełdzie w Toronto, pozyskująca środki finansowe na projekt od inwestorów, byliśmy zobowiązani do potwierdzenia zasobności złóż zgodnie z określonymi procedurami i standardami. Trzeba również pamiętać, że budowa potencjalnej kopalni, to inwestycja rzędu kilkuset milionów PLN. O częściowe finansowanie takiej inwestycji musielibyśmy się ubiegać u inwestorów, czy międzynarodowych banków. A te, zanim zainwestują pieniądze muszą mieć pewność, że inwestycja będzie opłacalna. Stąd w pierwszym etapie konieczność potwierdzenia zasobności złóż - bez rdzenia nie byłoby to możliwe.
Co więcej od czasu, gdy prowadzone były odwierty historyczne zmieniły się techniki analityczne kalkulacji zawartości cynku i ołowiu. Praktyka ustalania granic bilansu złoża oraz oszacowanie jego zasobów, a także metodologii dokumentowania zasobów w istniejących warunkach geologicznych stosowanych w tamtym czasie pokazuje na znacznie mniejszą dokładność szacowania złóż w porównaniu do metod współczesnych, stosowanych przez Rathdowney Polska. Większa gęstość sieci odwiertów oraz zastosowanie nowoczesnych metod poszukiwawczych i dokumentacyjnych stwarza realną szansę na znalezienie nowych zasobów, a zatem na szczegółowe i dokładne poszukiwanie i udokumentowanie wystąpienia złoża ZN-Pb na omawianym obszarze".

Chcecie nam powiedzieć, że wydajecie pieniądze od tak, po prostu, nie chcąc budować kopalni? Działalność filantropijna?

Lena Brommeland: "Działalność poszukiwawcza obarczona jest dużym ryzykiem. Przejście od projektu poszukiwawczego do wydobywczego uwarunkowane jest wieloma czynnikami, w tym ekonomicznymi, środowiskowymi oraz społecznymi. Wszystkie te czynniki są równie ważne i wszystkie mogą wpłynąć na niepowodzenie projektu. Firmy, które prowadzą geologiczne badania poszukiwawcze i rozpoznawcze, podobnie jak nasza firma, na to ryzyko się decydują. Statystycznie rzecz ujmując na 100 projektów poszukiwawczych tylko jeden kończy się działalnością wydobywczą".

W jakiej formie zamierzacie Państwo przeprowadzić konsultacje społeczne? (Pytanie do przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz RTH)?

Barbara Chammas: "Przede wszystkim, zaangażowanie interesariuszy stanowi krytyczną część naszych działań na każdym etapie projektu. Firma Rathdowney zaczęła angażować społeczności lokalne w proces planowania i oceny Projektu Olza na bardzo wczesnym etapie. Rathdowney pracuje w partnerstwie i pragnie zrozumieć interesy i obawy ludzi tak, aby zaplanować nasze działania w sposób możliwy do przyjęcia przez interesariuszy. Będziemy kontynuować to podejście w miarę zaawansowania projektu. Kontynuując nasze badania w celu ustalenia, w jaki sposób można zaprojektować w tym miejscu nowoczesną, niezagrażającą środowisku i społecznie odpowiedzialną kopalnię, na każdym etapie będziemy dzielić się naszymi spostrzeżeniami i wnioskami z władzami lokalnymi i społecznością lokalną.
Jeżeli chodzi o sam proces uzyskiwania koncesji na wydobycie, społeczność lokalna ma prawo i możliwość wyrażania swoich opinii w ramach procedur administracyjnych dotyczących zmian w studium uwarunkowań przestrzennych i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz otrzymania decyzji środowiskowej dla inwestycji. Procedurom tym towarzyszą konsultacje społeczne prowadzone przez właściwe organy. Dodatkowo Rathdowney będzie prowadzić własne konsultacje na każdym poszczególnym etapie projektu".

Ile Państwo płacicie właścicielowi gruntu, na którym prowadzicie odwiert np. w Kanadzie, czy w Irlandii?

Lena Brommeland: "W Kanadzie w większości przypadków wiercimy na gruntach publicznych i tam nie płacimy. Na terenach prywatnych zawsze podpisujemy umowę, kwoty są bardzo zróżnicowane".
David Furlong: "Kwota którą proponujemy właścicielom gruntu w Polsce za udostępnienie terenu do prac geologicznych jest oparta na kwotach, które Rathdowney wypłacała właścicielom działek w Irlandii".

Od czasu, jak zaczęliście Państwo wiercić, z mojej studni ubyło 20 cm wody? Jak to możliwe?

dr Mariusz Czop: "Nie ma możliwości, by prowadzone przez nas wiercenia powodowały obniżenie poziomu wody w studni. Przede wszystkim stosujemy pewną metodę uszczelniania poziomów wodonośnych - opracowaną przez ekspertów z dziedziny hydrogeologii weryfikowaną i zatwierdzoną na etapie uzyskiwania pozwoleń na wiercenia. Ponadto zgodnie z opinią ekspertów uwarunkowania hydrogeologiczne, w tym układ ciśnień występujących w piętrach wodonośnych powoduje, że nie występują podczas wierceń przepływy wód pomiędzy tymi poziomami. Zauważalne przez Pana zmiany są najprawdopodobniej naturalnymi sezonowymi wahaniami poziomów zwierciadła wód podziemnych i nie mają żadnego związku z działalnością poszukiwawczą".

Czy prowadzicie rozmowy z "ZGH Bolesław"?

Lena Brommeland: "Rathdowney rozważa różne scenariusze kontynuacji projektu. Możemy samodzielnie kontynuować projekt prowadząc badania inżynieryjne i środowiskowe, i dalej projektując, ubiegając się o zezwolenia, budując i wreszcie eksploatując nowoczesną, niezagrażającą środowisku i społecznie odpowiedzialną kopalnię w partnerstwie z władzami polskimi. Możemy także wejść w partnerstwo z istniejącym na rynku międzynarodowym lub krajowym producentem cynku lub grupą handlującą metalami czy też bankiem w celu pozyskania dodatkowego kapitału i/lub strategicznych możliwości zapewnienia, że Projekt Olza będzie realizowany w niezagrażający środowisku i społecznie odpowiedzialny sposób, w partnerstwie z władzami polskimi".

Co by się musiało wydarzyć aby odstąpili Państwo od kontynuacji projektu?

Sean Magee: "Jest wiele czynników, które mogą spowodować rezygnację z kontynuacji projektu. Można tu wymienić przede wszystkim czynniki ekonomiczne - jeśli analizy ekonomiczne wykażą, że projekt nie będzie opłacalny, czynniki środowiskowe - jeśli pojawi się ryzyko, że nie da się zaprojektować bezpiecznej środowiskowo kopalni, jak również czynniki społeczne".


RATHDOWNEY / HDI

Kim jesteśmy?

Rathdowney Resources Ltd. jest kanadyjską firmą z branży poszukiwania i wydobycia surowców mineralnych, której działania koncentrują się na poszukiwaniu i ocenie złóż cynku i ołowiu. Firma ta jest notowana na Kanadyjskiej Giełdzie TSX.
Rathdowney Polska Sp. z o.o. (RTH) jest podmiotem zależnym Rathdowney Resources Ltd. Firma Rathdowney należy do jednych z pierwszych międzynarodowych firm poszukujących i wydobywających surowce mineralne, inwestujących w Polsce. Prowadząc projekt badawczy od 2008 r., wykorzystuje najlepsze techniki i metodologie oceny zasobów mineralnych, a także znacząco redukuje ryzyko techniczne związane z definiowaniem zasobów zgodnie ze współczesnymi wymaganiami.
Rathdowney jest podmiotem stowarzyszonym Hunter Dickinson Inc. (HDI), zdywersyfikowanej, globalnej grupy eksploracyjnej i wydobywczej, cieszącej się sukcesami w dziedzinie surowców mineralnych od ponad 25 lat.

Jakie jest doświadczenie Rathdowney (HDI) w zakresie poszukiwań i eksploatacji zasobów mineralnych?

Rathdowney angażuje w swój projekt zespół międzynarodowych, najlepszej klasy specjalistów w dziedzinie geologii, hydrogeologii i środowiska, którzy zdobywają doświadczenie w różnych projektach poszukiwawczych i eksploatacyjnych na całym świecie.
Ponadto, firma jest pomiotem stowarzyszonym Hunter Dickinson Inc. (HDI), globalnej grupy z branży poszukiwawczej i wydobywczej, cieszącej się sukcesami w dziedzinie surowców mineralnych od ponad 25 lat. HDI świadczy usługi w zakresie zarządzania oraz usługi techniczne na rzecz rozwijających się firm działających w dziedzinie poszukiwania i zagospodarowywania zasobów mineralnych. HDI posiada możliwości techniczne i doświadczenie w zarządzaniu projektami od procesu poszukiwań, poprzez proces uzyskiwania zezwoleń, budowę zakładu górniczego, aż do doprowadzenia do stabilnej i zyskownej działalności górniczą. Grupa HDI obejmuje 19 firm działających w Kanadzie, USA, Irlandii, Meksyku i RPA, które koncentrują się na poszukiwaniu i wydobyciu cynku, ołowiu, złota, srebra, miedzi i diamentów. Jeden z największych projektów eksploatacji miedzi na świecie jest prowadzony przez Northern Dynasty Minerals Ltd, która to firma jest również podmiotem stowarzyszonym z HDI.


PROJEKT

Jaki jest cel projektu prowadzonego przez Rathdowney Polska? Czy jest możliwe, aby w wyniku projektu zbudowano kopalnię?

Celem projektu prowadzonego przez Rathdowney jest poszukiwanie i rozpoznawanie złóż cynku i ołowiu na obszarze badań historycznych oraz potwierdzenie wartości ekonomicznej tych złóż. Projekt, jeżeli zostanie uwieńczony sukcesem, może prowadzić do budowy nowoczesnej, niezagrażającej środowisku i społecznie odpowiedzialnej kopalni oraz do znaczącego rozwoju zrównoważonego zatrudnienia w regionie. Jednak, na razie jest za wcześnie na podejmowanie takich decyzji.
Istnieje wiele pytań, na które należy odpowiedzieć, wiele danych, które należy zebrać oraz koncepcji, które muszą zostać opracowane i przeanalizowane przed podjęciem ostatecznej decyzji na temat najlepszego sposobu budowy nowoczesnej kopalni w tym regionie z finansowego, technicznego, regulacyjnego, środowiskowego i społecznego punktu widzenia. Uważamy, że prace, które wykonaliśmy w 2012 r. oraz prace, które zamierzamy wykonać w 2013 r. pozwolą nam na przygotowanie się do omówienia tych planów ze społecznościami lokalnymi oraz władzami lokalnymi.

Dlaczego Rathdowney prowadzi prace w zakresie poszukiwań i rozpoznania mimo, że szeroko zakrojone prace wiertnicze zostały przeprowadzone na tym obszarze w latach 60. i 70. XX wieku?

Podobne prace badawcze były rzeczywiście prowadzone na tym terenie w latach 60. i 70. XX wieku, jednak od tamtej pory nie zachowały się żadne rdzenie, co uniemożliwia potwierdzenie wyników tych prac badawczych za pomocą obecnie znanych metod. Praktyka ustalania granic bilansu złoża oraz oszacowanie jego zasobów, a także metodologii dokumentowania zasobów w istniejących warunkach geologicznych stosowanych w tamtym czasie doprowadziła do zmniejszenia możliwości poszukiwań złóż w porównaniu do metod współczesnych, zaproponowanych przez Rathdowney Polska. Większa gęstość sieci odwiertów oraz zastosowanie nowoczesnych metod poszukiwawczych i dokumentacyjnych stwarza realną szansę na znalezienie nowych zasobów, a zatem na szczegółowe i dokładne poszukiwanie i udokumentowanie wystąpienia złoża ZN-Pb na omawianym obszarze.
Warto dodać, że w latach 70. podobne prace badawcze były wykonywane na koszt podatnika, bez uwzględnienia oczekiwań społeczności lokalnej, natomiast obecnie odbywa się to na koszt inwestora, bez jakichkolwiek kosztów ponoszonych przez podatnika.

Jakie są do tej pory wyniki projektu?

Firma Rathdowney zakończyła w zeszłym roku uwieńczony dużym sukcesem sezon prac terenowych - wywierciliśmy 225 otworów (ponad 28000 m), a jesienią 2012 r. ogłosiliśmy pierwsze w Polsce zasoby złóż mineralnych zdefiniowanych zgodnie ze standardami międzynarodowymi, w oparciu o najlepsze techniki i metodologie szacowania zasobów mineralnych.
Wyniki są bardzo obiecujące: 21,2 mln ton o łącznej zawartości cynku i ołowiu 7,4%.

Czy odkryliście jakiekolwiek inne minerały oprócz cynku i ołowiu na tym terenie?

Tak, w trakcie naszych prac rozpoznaliśmy, że srebro jest częścią mineralogii.

Czy zdobyta wiedza sprzyja podjęciu decyzji o ubieganiu się do Ministerstwa Środowiska o licencję górniczą? Ile czasu zajmie Rathdowney podjęcie decyzji na temat potencjalnej budowy kopalni?

Czujemy się zachęceni wynikami prac wiertniczych, które zakończyliśmy w zeszłym roku; zamierzamy kontynuować inwestycje w Polsce w 2013 r. w celu zaawansowania Projektu Olza w sposób, który przyniesie korzyści społecznościom lokalnym i będzie dalej prowadzony przy poszanowaniu priorytetów i obaw mieszkańców.
Istnieje jednak wiele pytań, na które należy odpowiedzieć, danych, które należy zebrać oraz koncepcji, które muszą zostać sprawdzone przed podjęciem ostatecznej decyzji na temat najlepszego sposobu budowy nowoczesnej kopalni w tym miejscu z finansowego, technicznego, regulacyjnego, środowiskowego i społecznego punktu widzenia. Musimy jeszcze wiele zrozumieć na temat istniejącego stanu środowiskowego i geologicznego. Będziemy kontynuować inwestycje w działalność poszukiwawczą i wiercenia inżynieryjne w celu opracowania koncepcji górniczych i procesowych. Planujemy również poczynienie znaczących inwestycji badania środowiskowe i prace inżynierskie, ponieważ zaczynamy proces rozważania, w jaki sposób Projekt Olza można odpowiedzialnie rozwijać w przyszłości.
Jednak nie podjęliśmy jeszcze decyzji. Uważamy, że prace, które wykonaliśmy w 2012 r. oraz prace, które planujemy wykonać w 2013 r. pomogą nam w ustaleniu, jak można najlepiej zbudować nowoczesną, niezagrażającą środowisku i społecznie odpowiedzialną kopalnię w tym regionie. Następnie, w tym roku lub na początku 2014 r., będziemy mogli prawdopodobnie przedstawić rezultaty naszych badań inżynieryjnych i środowiskowych.
Oczywiście w pełni doceniamy i szanujemy fakt, że społeczność i władze lokalne odgrywają ważną rolę w ustaleniu, jakie projekty mogą być realizowane w ich regionie oraz w jaki sposób te projekty powinny być planowane i wdrażane.

Jakie są następne planowane kroki projektu?

W oparciu o dotychczasowy sukces naszego programu poszukiwawczego oraz coraz lepsze zrozumienie regionu pod względem geologicznym, Rathdowney może z powodzeniem przejść do następnego etapu prac.
W 2013 r. planujemy poczynienie znaczących inwestycji w analizy środowiskowe i prace koncepcyjne, ponieważ zaczynamy proces rozważania, w jaki sposób można zbudować nowoczesną kopalnię w tym regionie z finansowego, technicznego, regulacyjnego, środowiskowego i społecznego punktu widzenia. Może się okazać, że konieczne będzie prowadzenie kolejnych w celu uszczegółowienia koncepcji górniczych i procesowych, ale taka decyzja zostanie podjęta po wstępnej analizie dotychczasowych danych.

Jakie badania środowiskowe i inżynieryjne Rathdowney zamierza podjąć w 2013 r.?

Badania środowisko będą się koncentrować na lepszym zrozumieniu lokalnej flory i fauny, jakości i ilości wód powierzchniowych i gruntowych, a także warunków klimatycznych, meteorologicznych, glebowych oraz związanych z jakością powietrza. To wstępne badanie będzie także obejmowało przegląd istniejących źródeł danych, a następnie wykonane zostanie bardziej intensywne badanie w terenie, w miarę zaawansowania projektu.
Takie znaczące inwestycje w badania środowiskowe są konieczne w celu pełnego zrozumienia środowiska naturalnego i społecznego, w jakim pracujemy w celu ustalenia, w jaki sposób można wybudować w tym miejscu nowoczesną, niezagrażającą środowisku i społecznie odpowiedzialną kopalnię. Dane te będą również wymagane w przypadku opracowywania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz ubiegania się o zezwolenia na działalność wydobywczą.

Jakie są najlepsze scenariusze dla Rathdowney w zakresie rozwoju projektu?

Istnieje wiele ścieżek, jakie Rathdowney może wybrać dla projektu. Rathdowney może kontynuować ścieżkę potwierdzania historycznych zasobów mineralnych, wykonując badania inżynieryjne i środowiskowe, i dalej projektując, ubiegając się o zezwolenia, budując i wreszcie eksploatując nowoczesną, niezagrażającą środowisku i społecznie odpowiedzialną kopalnię w partnerstwie z władzami polskimi. Rathdowney może także wejść w partnerstwo z istniejącym na rynku producentem cynku lub grupą handlującą metalami czy też bankiem w celu pozyskania dodatkowego kapitału i/lub strategicznych możliwości zapewnienia, że Projekt Olza będzie realizowany w niezagrażający środowisku i społecznie odpowiedzialny sposób, w partnerstwie z władzami polskimi.

W jaki sposób planujecie Państwo zaangażować społeczności lokalne w proces planowania i oceny projektu?

Zaangażowanie interesariuszy stanowi krytyczną część naszych działań na każdym etapie projektu. Firma Rathdowney zaczęła angażować społeczności lokalne na bardzo wczesnym etapie realizacji projektu OLZA. Rathdowney pracuje w partnerstwie z lokalnymi społecznościami i pragnie zrozumieć interesy i obawy mieszkańców tak, aby nasze działania były akceptowalne. Będziemy kontynuować to podejście w miarę zaawansowania projektu.
W pełni doceniamy i szanujemy fakt, że lokalne społeczności i władze lokalne odgrywają ważną rolę w ustalaniu tego, jakie projekty prowadzone są w ich regionie oraz w jaki sposób te projekty powinny być planowane i wdrażane. W miarę postępu naszych badań w celu ustalenia, w jaki sposób można wybudować w tym miejscu nowoczesną, niezagrażającą środowisku i społecznie odpowiedzialną kopalnię, będziemy dzielić się naszymi koncepcjami, rezultatami badań i wnioskami z władzami samorządowymi oraz z mieszkańcami.
Jesteśmy również otwarci na Państwa sugestie dotyczące najlepszego sposobu przekazywania informacji oraz odpowiedzi na Państwa pytania i omawiania państwa obaw i wątpliwości dotyczących projektu.


POZWOLENIA I KONCESJE NA PROWADZENIE DZIAŁAŃ

W oparciu o jakie koncesje i zezwolenia prowadzony jest projekt?

Począwszy od 2011 r. firma Rathdowney prowadzi projekt w oparciu o dwie koncesje przyznane przez Ministra Środowiska na poszukiwanie i rozpoznanie rud cynku i ołowiu, w powiecie zawierciańskim. W 2012 r. firma Rathdowney otrzymała trzecią koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie rud cynku i ołowiu w złożu Chechło (w rejonie Olkusza).

Oprócz tego, wszystkie szczegóły techniczne dotyczące wierceń, obejmujące aspekty ochrony środowiska, są określane w planie ruchu, który jest zatwierdzany przez Wojewódzki Urząd Górniczy po otrzymaniu pozytywnych opinii władz Gminy. Ponadto zarządzanie odpadami powstającymi podczas prac geologicznych wymaga opracowania szczegółowych programów gospodarowania odpadami wydobywczymi, które są zatwierdzane przez Urząd Marszałkowski po wcześniejszej konsultacji z władzami Powiatu i Gmin.
Dodatkowo Rathdowney Polska realizuje swoje działania tylko i wyłącznie za zgodą właścicieli nieruchomości. Wejście ekip pracowniczych na nieruchomość poprzedzone jest spisaniem z właścicielem działki umowy na udostępnienie gruntu do prac geologicznych oraz spisaniem protokołu wejścia w teren.

Czy realizacja projektu jest monitorowana przez jakiekolwiek władze? Skąd wiemy, czy firma postępuje zgodnie z prawem?

Przede wszystkim firma Rathdowney prowadzi prace poszukiwawcze i rozpoznawcze z poszanowaniem prawa polskiego i unijnego we wszystkich obszarach odnoszących się do prac eksploracyjnych z uwzględnieniem ochrony środowiska.,br> Wszystkie praktyki, w tym obejmujące działania odnoszące się do ochrony środowiska stosowane przez Rathdowney zostały poddane przeglądowi i zatwierdzone przez właściwe władze na szczeblu krajowym (Minister Środowiska) regionalnym (Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego) oraz lokalnym (właściwy burmistrz, prezydent miasta), a także podlegają nadzorowi tych organów. Bezpośredni nadzór nad pracami prowadzi Okręgowy Urząd Górniczy.

Czy Rathdowney zamierz ubiegać się o zezwolenie na eksploatację?

Jest teraz zbyt wcześnie na taką decyzję. Wyniki badań które zakończyliśmy w ubiegłym roku są bardzo zachęcające. Jednak istnieje wiele pytań, na które należy odpowiedzieć, danych, które należy zebrać oraz koncepcji, które muszą zostać sprawdzone przed podjęciem ostatecznej decyzji na temat najlepszego sposobu planowania nowoczesnej kopalni w tym regionie z finansowego, technicznego, prawnego, środowiskowego i społecznego punktu widzenia.
W 2013 planujemy znaczące inwestycje mające na celu analizy środowiskowe oraz prace koncepcyjne, które dadzą podstawy do odpowiedzialnego rozwijania Projektu Olza w przyszłości. Ewentualne wiercenia, które mogą się okazać konieczne, będą dotyczyły waśnie środowiskowych i koncepcyjnych. Wierzymy, że prace, które wykonaliśmy w 2012 r. oraz prace, które zamierzamy wykonać w 2013 r. pomogą nam w ustaleniu, w jaki sposób w tym regionie mogłaby powstać niezagrażająca środowisku i społecznie odpowiedzialna kopalnia.

Na jakim etapie procesu uzyskiwania koncesji na wydobycie społeczność lokalna będzie mogła wyrazić swoją opinię?

Przede wszystkim, zaangażowanie interesariuszy stanowi krytyczną część naszych działań na każdym etapie projektu. Firma Rathdowney zaczęła angażować społeczności lokalne w proces planowania i oceny Projektu Olza na bardzo wczesnym etapie. Rathdowney pracuje w partnerstwie i pragnie zrozumieć interesy i obawy ludzi tak, aby zaplanować nasze działania w sposób możliwy do przyjęcia przez interesariuszy. Będziemy kontynuować to podejście w miarę zaawansowania projektu. Kontynuując nasze badania w celu ustalenia, w jaki sposób można zaprojektować w tym miejscu nowoczesną, niezagrażającą środowisku i społecznie odpowiedzialną kopalnię, będziemy dzielić się naszymi spostrzeżeniami i wnioskami z władzami lokalnymi i społecznością lokalną.

Jeżeli chodzi o proces uzyskiwania koncesji na wydobycie, społeczność lokalna ma prawo i możliwość wyrażania swoich opinii w ramach procedur administracyjnych dotyczących zmian w studium uwarunkowań przestrzennych i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz otrzymania decyzji środowiskowej dla inwestycji. Procedurom tym towarzyszą konsultacje społeczne prowadzone przez właściwe organy. Dodatkowo Rathdowney będzie prowadzić własne konsultacje na każdym poszczególnym etapie projektu. Warto podkreślić, że otrzymanie koncesji na wydobycie surowców mineralnych ze złóż uwarunkowane jest zgodą burmistrza/prezydenta gminy/miasta. Wyrazem takiej zgody lokalny plan zagospodarowania przestrzennego, w którym ujęta jest lokalizacja zakładu górniczego.


PRACE WIERTNICZE

Koncesje na poszukiwania przyznane Rathdowney przez Ministra Środowiska obejmują ponad 1000 planowanych otworów wiertniczych. Dlaczego RTH ubiega się o zwiększenie zakresu prac o dalsze kilkaset otworów, skoro zatwierdzone otwory nie zostały wykonane? Dlaczego planujecie taką dużą liczbę otworów? Czy planujecie wiercenie wszystkich otworów przyznanych w koncesji?

Poszukiwawcze i rozpoznawcze prace wiertnicze wymagają koncesji przyznanej przez Ministra Środowiska. Prawo Geologiczne i Górnicze wymaga, aby projekt robót geologicznych przedstawiony w załączniku do wniosku o koncesję zawierał informacje dotyczącej dokładnej lokalizacji planowanych otworów (współrzędne GPS). Oznacza to, że przed rozpoczęciem poszukiwań, które stanowią proces ustalania granic złoża, wymagane jest przedstawienie dokładnej lokalizacji prac wiertniczych. Jest to duże wyzwanie, ponieważ kierunek prac wiertniczych jest ustalany na podstawie wyników wstępnych uzyskanych po wykonaniu sekwencji otworów.
Należy wspomnieć, że jakiekolwiek zmiany w koncesji, na przykład, dodanie nowych planowanych otworów, wymaga przeprowadzenia czasochłonnej procedury zmiany koncesji (ok. 7-8 miesięcy).
Dlatego dla uzyskania elastyczności prowadzenia prac w ramach dynamicznego procesu poszukiwawczego i rozpoznawczego wnioskujemy o znaczną ilość otworów. W praktyce tylko część planowanych otworów jest wiercona. W ciągu 20 miesięcy, Rathdowney wykonała 225 otworów wiertniczych, w tym 68 na obszarze koncesji "Rokitno" (gmina Łazy i Ogrodzieniec), 155 na obszarze koncesji "Zawiercie" (gmina Zawiercie, Poręba, Łaz i Ogrodzieniec) oraz 2 na obszarze koncesji "Chechło" (gmina Klucze), z ponad 1000 otworów ujętych w koncesjach przyznanych przez Ministra Środowiska.

Ile wierceń Rathdowney przewiduje wykonać w 2013 r. i gdzie?

Z początkiem 2013 roku zakończyliśmy wstępny etap wierceń. Obecnie dokonywana jest analiza danych pozyskanych w trakcie dotychczasowych badań geologicznych. Odchodzimy od wierceń poszukiwawczych i idziemy w stronę analiz koniecznych do ustalenia, w jaki sposób można najlepiej zaplanować nowoczesną, niezagrażającą środowisku i społecznie odpowiedzialną kopalnię w tym regionie.
W 2013 roku będziemy koncentrować się na badaniach środowiskowych i pracach koncepcyjnych. Ewentualne wiercenia konieczne do przeprowadzenia w 2013 roku będą wiązały się właśnie z tymi pracami . Jeszcze nie wiemy, czy i gdzie dokładnie wykonywane będą wiercenia, ani nie jest znana liczba otworów. Możemy jedynie powiedzieć, że ewentualne wiercenia będą mniej intensywne niż te wykonane do dnia dzisiejszego.
Aby wesprzeć nasz program wierceń na 2013 rok, w lutym złożyliśmy wniosek do Ministra Środowiska o rozszerzenie zakresu koncesji nr 34/2010/p (koncesja Zawiercie)o dodatkowe otwory.

Jakie zakłócenia (hałas, transport za pomocą ciężkich pojazdów, itp.) są związane z wierceniami?

Przede wszystkim Rathdowney prowadzi swoje prace zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Dodatkowo Rathdowney bardzo poważnie traktuje swoje zobowiązania związane z odpowiedzialnymi badaniami geologicznymi, zarówno z perspektywy społecznej jak i środowiskowej. Poświęcamy dużo uwagi na wykonywanie wszystkich prac w sposób przyjazny dla społeczności lokalnych i środowiska, z poszanowaniem praw mieszkańców do spokojnego i bezpiecznego życia, a także szanując ich prawa własności do nieruchomości zlokalizowanych w obszarze, na którym prowadzone są badania. Posiadamy politykę minimalizowania wszelkich możliwych zakłóceń. Ewentualne uciążliwości są minimalne, czasowe i bardzo lokalne.
Wszystkie prace są regularnie monitorowane w odniesieniu do ewentualnych uciążliwości dotyczących społeczności lokalnych i środowiska. Harmonogram prac jest dostosowywany do oczekiwań mieszkańców.
Warto zaznaczyć, że Rathdowney prowadzi prace wyłącznie na działkach należących do osób, które wyraziły na to pisemną zgodę. Również drogi dojazdowe, jeżeli nie są publiczne, są uzgadniane z właścicielami nieruchomości. Uwzględniając potencjalne niedogodności związane z wykonywanymi pracami badawczymi, Rathdowney uiszcza opłaty na rzecz wszystkich właścicieli poszczególnych posesji za udzielenie tymczasowego najmu.
Oprócz wymienionych płatności, Rathdowney jest zobowiązana do pokrycia kosztów przywrócenia działki do poprzedniego stanu oraz do naprawy możliwych zniszczeń spowodowanych w wyniku prowadzonych prac geologicznych.
Do tej pory standardy rekultywacji miejsca wierceń oraz prowadzenia prac ziemnych stosowane przez Rathdowney były zawsze dobrze przyjmowane i doceniane przez właścicieli działek, na których prowadziliśmy nasze prace.

Jaki jest wpływ prac wiertniczych na wody podziemne? Czy mogą one spowodować zanieczyszczenie? Czy mogą one spowodować obniżenie poziomu wód podziemnych?

Prace wiertnicze prowadzone przez Rathdowney Polska zostały tak zaprojektowane, aby nie powodować wpływu na środowisko.
Rathdowney Polska wykonuje prace poszukiwawcze i rozpoznawcze z zastosowaniem prawa polskiego (i unijnego) oraz zgodnie z międzynarodowymi "Zasadami odpowiedzialnego zarządzania surowcami mineralnymi", zobowiązując się do prowadzenia swojej działalności w bezpieczny sposób dla środowiska i odpowiedzialny społecznie.
Projekt jest wspierany przez międzynarodowych specjalistów w wielu dziedzinach, obejmujących hydrogeologię i ochronę środowiska. Zespół ekspertów opracował techniczne sposoby izolowania warstw wodonośnych w celu zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniem oraz przemieszczaniem się wód. Aspekty techniczne, w tym ochrony środowiska zostały opisane w Projekcie prac geologicznych, który został dołączony do wniosku o koncesję przyznaną przez Ministra Środowiska. Szczegóły techniczne, tj. szczegółowa metoda izolowania poziomów wodonośnych, podobnie jak informacje dotyczące innych aspektów środowiskowych, są ujęte w planach ruchu zakładu, zatwierdzanych przez Wojewódzki Urząd Górniczy po opinii właściwych wójtów lub burmistrzów. Wszystkie praktyki odnoszące się do ochrony środowiska stosowane przez Rathdowney Polska zostały zatwierdzone przez władze na szczeblu lokalnym i krajowym, oraz podlegają ciągłemu nadzorowi.
Warto podkreślić, że na mocy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. "o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko" (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227, z późniejszymi zmianami) oraz postanowień Zarządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2004 "w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko" (Dz. U. nr 257, poz. 2573, z późniejszymi zmianami), prace wykonywane przez Rathdowney Polska nie stanowią projektu, który może znacząco wpłynąć na środowisko lub dla którego może być wymagane zobowiązanie do przygotowania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Jakie są podstawy prawne wejścia na każdą działkę? Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby zdobyć dostęp do danej działki?

Rathdowney prowadzi prace wiertnicze wyłącznie na działkach należących do osób, które osobiście wyrażają zgodę na prowadzenie takich prac.
Przede wszystkim, na etapie rozważania wniosku o przyznanie koncesji Ministerstwo Środowiska informuje wszystkie zainteresowane strony, obejmujące również wszystkie osoby prywatne, na nieruchomości których spodziewane jest prowadzenie działań (zarówno prac wiertniczych jak i badań geofizycznych), dając w ten sposób możliwość wyrażenia komentarzy lub sprzeciwu.
Ponadto Rathdowney Polska prowadzi swoją działalność tylko i wyłącznie za zgodą właścicieli. Zanim zespoły robotników wejdą na daną posesję, podpisywana jest umowa z właścicielem działki oraz spisywany jest protokół wejścia na daną nieruchomość. Podlega on przeglądowi przez Wojewódzki Urząd Górniczy na etapie wydawania zgody oraz przez odpowiedniego wójta lub burmistrza na etapie formułowania opinii dotyczących planów ruchu, w których konieczne jest podanie listy właścicieli, którzy wyrazili zgodę na wykonanie poszczególnych prac na ich nieruchomości.
Zasady uzgadniania prac poszukiwawczych w ramach badań geologicznych prowadzonych przez Rathdowney Polska, obejmujące sposób rekultywacji terenu są dobrze przyjmowane i doceniane przez właścicieli działek, na których prowadzimy naszą działalność. Zakończenie prac na poszczególnych działkach kończy się podpisaniem protokołu opuszczenia nieruchomości przy udziale właściciela działki. W ciągu ostatnich dwudziestu miesięcy prowadzenia prac, Rathdowney Polska nie spotkała się z żadnymi roszczenia co do sposobu prowadzenia prac ani rekultywacji terenu.Copyright © 2018 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Thu Dec 13, 2018 at 12:05:29 PM Pacific Time.