PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

Partnerskie Relacje

Cały zespół Projektu OLZA zdaje sobie sprawę, jak ważne jest bycie odpowiedzialnym członkiem i partnerem społeczności zamieszkującej tereny objęte koncesjami. Jednocześnie staramy się wnosić swój istotny wkład w ich dobre funkcjonowanie. W tym celu, niezbędne jest zrozumienie interesów społeczności lokalnych oraz aspiracji społecznych i ekonomicznych obywateli. Z zaangażowaniem wysłuchamy wątpliwości mieszkańców i bezzwłocznie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące Projektu OLZA.

Rathdowney Polska dołoży wszelkich starań, aby utrzymać otwartą, obustronną komunikację ze społecznościami lokalnymi, właścicielami działek, władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi oraz wszystkimi zainteresowanymi stronami. Już we wczesnej fazie projektu, podczas trwania procedury przyznawania koncesji, firma dostrzegła potrzebę konsultacji z kluczowymi interesariuszami i aktywnie uczestniczyła w rozmowach z władzami lokalnymi. Firma stworzyła także zespół osób odpowiedzialnych za dobre relacje ze społecznościami lokalnymi. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie dostępu wszystkim zainteresowanym do informacji o planach firmy i jej działaniach. Zawsze staramy się pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na pojawiające się pytania i ewentualne obawy ze strony naszych partnerów.

W związku z powyższym zaplanowaliśmy podjęcie dodatkowych działań, zmierzających do zaprezentowania firmy Rathdowney Polska i Projektu OLZA kluczowym interesariuszom. Działania mają na celu omówienie polityki firmy, objaśnienie znaczenia zaangażowania w odpowiedzialne zagospodarowywanie surowców mineralnych oraz wyjaśnienie zasad zrównoważonego rozwoju. Przedstawiciele firmy omówią także przebieg przyszłych poszukiwań na obszarach objętych koncesjami. Cele naszego programu partnerskiej współpracy są następujące:

Copyright © 2018 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Thu Dec 13, 2018 at 11:59:04 AM Pacific Time.