PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

Ochrona zasobow wodnych

Ochrona lokalnych zasobów wód gruntowych jest absolutnym priorytetem dla Projektu OLZA. Nasze działania mają zapewnić prowadzenie rozpoznania złóż w sposób jak najbardziej przyjazny dla środowiska. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne dla społeczności zamieszkującej tereny Projektu są zasoby wodne, a w szczególności zaś wody gruntowe. Mając na uwadze powyższe kryteria, do realizacji Projektu zatrudniliśmy uznanych na arenie międzynarodowej polskich i zagranicznych ekspertów, którzy mają za zadanie ocenić plan poszukiwań pod względem potencjalnego ryzyka dla wód gruntowych. Dzięki dostępnym licznym informacjom na temat zasobów wodnych na tym terenie, mamy możliwość dokładnego ocenienia i zaplanowania procesu poszukiwań, chroniącego wody gruntowe. Badania geofizyczne nie doprowadzą do penetracji gruntu, co wyklucza ich jakiekolwiek oddziaływanie na zasoby wód gruntowych. Odwierty natomiast wiążą się z penetracją skały podpowierzchniowej i z pozyskaniem jej rdzenia. Mimo, że nie spodziewamy się oddziaływania na zasoby wód gruntowych, z pomocą ekspertów opracowaliśmy plan ich ochrony, który będzie wdrożony podczas prowadzenia wszystkich odwiertów. W tym celu, w czasie realizacji Projektu OLZA, planujemy przeprowadzenie następujących czynności:

Copyright © 2018 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Thu Dec 13, 2018 at 12:16:20 PM Pacific Time.