PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

Lokalizacja Projektu

Rejon śląsko-krakowski wyróżnia się bogactwem zasobów mineralnych, a na jego terenie znajdują się światowej klasy złoża węgla kamiennego, cynku i ołowiu. Obszar Projektu OLZA w większości obejmuje tereny wiejskie, o nizinnym ukształtowaniu. Największym ośrodkiem miejskim jest Zawiercie, liczące około 50 tys. mieszkańców. Wszystkie tereny koncesji posiadają dobrą infrastrukturę drogową i dostępność do linii kolejowych. Choć obszar Projektu jest w znacznej części przekształcony przez działalność człowieka i rozwój przemysłu, to jednak zazębia się on z obszarami objętymi ochroną, takimi jak Program Natura 2000 oraz z terenami o dużym znaczeniu kulturowym i historycznym, np. Park Krajobrazowy Orlich Gniazd. Rathdowney Polska zdaje sobie sprawę ze znaczenia tych obszarów dla polskiego społeczeństwa, a przede wszystkim dla mieszkańców regionu, w związku z czym kładzie nacisk na bliską współpracę z władzami lokalnymi oraz innymi zainteresowanymi stronami, aby mieć pewność, że czynności związane z eksploatacją zasobów naturalnych w żadnym stopniu nie naruszą dziedzictwa naturalnego i historycznego tego regionu.


Copyright © 2018 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Thu Dec 13, 2018 at 12:23:40 PM Pacific Time.