PROJEKT OLZA : http://www.projektolza.com/ : Mapa Strony

Zastrzezenia Prawne

W chwili obecnej zapewnienie poufności i ochrony informacji przekazywanych drogą elektroniczną nie jest możliwe. Rathdowney Polska nie może zapewnić ochrony prywatności i autentyczności informacji zamieszczanych w Internecie, czy też korespondencji prowadzonej przez Internet pomiędzy firmą, a użytkownikiem związku z powyższym, Rathdowney Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia, bądź szkody poniesione przez użytkownika, przekazującego firmie informacje poufne za pośrednictwem niniejszej strony. Produkty i usługi opisane na stronie internetowej firmy Rathdowney Polska są oferowane jedynie na terenach, na których obowiązujące prawo dopuszcza ich sprzedaż. Niektóre nazwy, znaki graficzne, loga, ikony, projekty, słowa, tytuły, bądź sformułowania, zamieszczone na tej stronie, mogą stanowić zastrzeżone nazwy handlowe, bądź znaki towarowe firmy Rathdowney Polska. Umieszczenie na stronie www jakiegokolwiek znaku chronionego nie oznacza udzielenia komukolwiek licencji na jego użytkowanie. Wszelkie informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej są chronione zgodnie z kanadyjskim prawem autorskim oraz prawem autorskim innych państw.

Jeśli nie stwierdzono inaczej, użytkownicy nie mają prawa kopiować, redystrybuować, odtwarzać, ani w jakiejkolwiek innej formie, ponownie publikować informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Użytkownik, który kopiuje bądź modyfikuje jakikolwiek znak towarowy w sposób nieautoryzowany, może naruszać prawo federalne bądź zwyczajowe dotyczące znaków towarowych lub autorskie i może być pociągnięty do odpowiedzialności prawnej. Jakiekolwiek hiperłącza, odsyłające z niniejszej strony do stron zewnętrznych, zostały zamieszczone jedynie dla wygody użytkownika. Żadna z zamieszczonych informacji, bądź materiałów, nie sugeruje, ani nie stanowi reklamy produktów czy usług, co dotyczy także treści, do których niniejsza strona odsyła. Rathdowney Polska nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody, bądź roszczenia, użytkownika, będące skutkiem interpretacji, bądź innego wykorzystania informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej. Mimo, że Rathdowney Polska jest przekonana, że fakty i informacje zawarte na niniejszej stronie są prawdziwe i stara się, aby były aktualne, firma nie gwarantuje dokładności, ważności, ani kompletności faktów lub informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy (The United States Securities and Exchange Commission) zezwala firmom wydobywczym na ujawnienie w dokumentacji firmowej, zgłaszanej komisji, tylko tych złóż mineralnych, które firma może ekonomicznie i legalnie eksploatować lub przetwarzać. Na niniejszej stronie internetowej używane są terminy, takie jak "zasoby/surowce", których zamieszczanie w dokumentacji zgłaszanej komisji, według jej wytycznych, jest surowo zabronione. Z tego względu zachęcamy amerykańskich inwestorów do uważnego zapoznania się z informacjami udzielanymi przez nas na tej stronie, bądź też dostępnymi pod adresem: Suite 1020-800 West Pender Street, Vancouver BC, Canada V6C 2V6.

Niniejsza strona może także zawierać informacje o obszarach sąsiadujących, na których firma nie posiada prawa wydobywać, ani prowadzić poszukiwań. Informujemy amerykańskich inwestorów, że wytyczne komisji dotyczące górnictwa surowo zabraniają zamieszczania tego rodzaju informacji w dokumentacji zgłaszanej komisji. Pragniemy jednocześnie zastrzec, że złoża mineralne usytuowane na sąsiednich terenach nie są dowodem na ich występowanie na terenach objętych naszymi działaniami. Niniejsza strona zawiera jedynie stwierdzenia wybiegające w przyszłość, a także informacje historyczne. Oświadczenia wybiegające w przyszłość zawierają ale nie ograniczają się do informacji na temat ciągłego prowadzenia poszukiwań minerałów przez firmę Rathdowney Polska, a także opracowywania programów rozwoju i produkcji. Użycie słów "potencjalny", "spodziewać się", "przewidywać", "być przekonanym", "oszacować", "może", "projekt", "planować" i podobnych wyrażeń, miało za zadanie wskazywać na sformułowania wybiegające w przyszłość.

Mimo, że firma Rathdowney Polska jest przekonana, że jej oczekiwania zawarte w stwierdzeniach wybiegających w przyszłość są rozsądne, to jednak tego rodzaju zwroty niosą ryzyko i niepewność, w związku z czym nie można mieć pewności, że fakty, jakie nastąpią, będą odzwierciedlać treść przyjętych tu stwierdzeń. Ważne czynniki, które mogłyby spowodować, że faktyczny stan rzeczy będzie odmienny, to na przykład ewentualność, że zakład działający na skalę komercyjną nie osiągnie takich wyników, jakie wykazały badania pilotażowe, albo, że zakład doświadczy innych problemów technologicznych lub mechanicznych, bądź wpływu czynników ekonomicznych, warunków operacyjnych (łącznie z cenami minerałów), konkurencji, ryzyka własności intelektualnej, ryzyka budowlanego. Innymi zagrożeniami mogą być: wystąpienie problemów technicznych i mechanicznych podczas przeprowadzania odwiertów przez firmę Rathdowney Polska, problemy związane ze środowiskiem naturalnym, zobowiązania związane z poszukiwaniem, budową kopalni i czynnościami wydobywczymi, ryzyko wynikające z inwestycji i działania na terenach objętych prawem obcym, zdolność do wdrożenia strategii firmy, zdolność do pozyskania środków finansowych oraz inne potencjalne zagrożenia, ujawnione w naszej dostępnej publicznie dokumentacji, którą można obejrzeć na stronie SEDAR, www.sedar.com. Fakty i informacje udostępnione użytkownikom na stronie przedsięwzięcia OLZA Projekt służą jedynie celom informacyjnym. Użytkownicy nie powinni wykorzystywać informacji zamieszczonych na tej stronie do celów innych, niż zyskanie wiedzy ogólnej na temat firmy Rathdowney Polska i realizowanego przez nią Projektu.

Powyższe informacje nie stanowią oferty i nie są formą nakłaniania do inwestycji giełdowych. Żaden sąd, komisja papierów wartościowych, ani inny organ nadzorczy w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych lub w jakimkolwiek innym kraju nie orzekały w sprawie informacji zawartych na tej stronie internetowej.

Copyright © 2018 by Projekt Olza   All rights reserved worldwide.
For more information, send questions and comments to
This page was created on Thu Dec 13, 2018 at 1:08:39 PM Pacific Time.